MATHANGSPK BLOG

Chia sẽ các thủ thuật về máy tính, tin học, các kiến thức điện tử cơ bản

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

Cách cài đặt mysql server và cấu hình user trên ubuntu

Sau khi cài đặt mysql lên server xong, ở đây mình cài mysql server lên ubuntu 18.04


Dùng các lệnh sau đây:
  • sudo apt update
  • sudo apt install mysql-server
  • sudo mysql_secure_installation
Cũng khá dễ để cài đặt....

Khi thiết lập Secure_installation sẽ có bước cài password cho user root.

Đăng nhập mysql từ máy server( máy cài mysql) như sau:

mysql -u root -p (Enter)
Sẽ hỏi nhập password root:
Nhập Password root của mysql vào...

User lúc này sẽ có dạng root@localhost

Nếu đăng nhập thành công thì dùng lệnh này để check user trong database

SELECT user,authentication_string,plugin,host FROM mysql.user;

Sẽ hiện ra cái bảng tất cả các user.

Thường thì nếu các user không được cấp quyền để truy cập các database sẽ không connect được các ứng dụng remote.

Cách tạo user remote full quyền như sau:

Bước 1: Tạo mới 1 User

ALTER USER 'mathang'@'192.168.1.52' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'password';

Đây là mình tạo một user là mathang
Truy cập từ máy tính có địa chỉ IP là 192.168.1.52
Với password là 'password'

Bước 2: Tạo full quyền cho User ....

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'mathang'@'192.168.1.52' WITH GRANT OPTION;

Ok giờ user mathang được truy cập từ ip 192.168.1.52 đang có full quyền rồi đấy.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Adbox