MATHANGSPK BLOG

Chia sẽ các thủ thuật về máy tính, tin học, các kiến thức điện tử cơ bản

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Cách tạo serial ảo SoftwareSerial cho ESP 8266 NodeMCU


Ở loạt bài trước mình đã hướng dẫn các bạn tạo thêm cổng Serial cho Arduino, riêng với ESP 8266 có một chút khác biệt ở phần khai báo đó là:

Code ESP 8266: Nhận dữ liệu từ Arduino và in ra màn hình giá trị. Ở đây có khác 1 vài điểm là chúng ta phải cấu hình thêm chân RX là INPUT và TX là OUTPUT. Không có em này là sẽ không chạy đâu.

#include <SoftwareSerial.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
SoftwareSerial serial_ESP(D2,D3);//D2 = RX -- D3 = TX
void setup() {
 // Open serial communications and wait for port to open:
 pinMode(D2,INPUT);
 pinMode(D3,OUTPUT);
 Serial.begin(115200);
 serial_ESP.begin(115200);
}

void loop() { // run over and over
 if (serial_ESP.available()>0) {
  float dataRecive;
  dataRecive = serial_ESP.parseFloat();
  Serial.println(dataRecive);
  }
}

Code Mega 2560:

#include <SoftwareSerial.h>
float floatval;
SoftwareSerial mySerial(10,11); //RX,TX
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 mySerial.begin(115200);
 floatval = 3.14;
}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 mySerial.println(floatval,4);
 delay(2000);
}

Chúng ta hãy cùng ta kiểm tra kết quả thôi nào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Adbox