MATHANGSPK BLOG

Chia sẽ các thủ thuật về máy tính, tin học, các kiến thức điện tử cơ bản

Thứ Hai, 23 tháng 10, 2017

Fix slow internet connection ubuntu

Kết quả hình ảnh cho fix slow connection
I've found the cause of the issue. The slow connection was because of IPv6 configuration. When I disabled IPv6, everything worked fine.
$ sudo nano /etc/sysctl.conf
Added these configurations at the end of file:
# IPv6
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1
Then restarted sysctl.conf:
$ sudo sysctl -p

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Adbox